Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)
SPOLEČNOSTI RECYKLBOX - Blanka Weisserová

V platném úplném znění k náhledu v Pdf níže.

1 - Úvodní ustanovení

1.1 Tyto VOP stanoví vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím při prodeji zboží prostřednictvím E-shopu, tištěného katalogu nebo prostřednictvím telefonu, faxu či e-mailové komunikace a jsou součástí smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím.
1.2 Nabídka zboží v E-shopu je určena pouze pro fyzické či právnické osoby, které objednávají zboží v rámci svojí podnikatelské činnosti, státní instituce a územní samosprávné celky.

2 - Vymezení pojmů

2.1 „Prodávajícím“ se rozumí obchodní společnost RECYKLBOX – Blanka Weisserová, se sídlem: Habrmannovo náměstí 794/5, Plzeň, 31200, IČO: 03065600.
2.2 „Kupujícím“ se rozumí subjekt, fyzická či právnická osoba, která uzavírá smlouvu s Prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti, státní instituce a územní samosprávné celky.
2.3 „E-shopem“ se rozumí internetový obchod Prodávajícího dostupný pro Kupující z internetových stránek dostupných
z internetové adresy: http://www.recyklbox.cz/.
2.4 „Smlouvou“ se rozumí smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím, a jejíž součástí jsou tyto VOP.
2.5 „Zbožím“ se rozumí zboží nabízené Prodávajícím.
2.6 „Objednávkou“ se rozumí objednávka Zboží ze strany Kupujícího učiněná některým ze způsobů uvedených Čl. 1, odst. 1 těchto VOP.
2.7 „Cenou“ se rozumí cena Zboží dle konkrétní Objednávky.
2.8 „Osobním údajem“ se rozumí jméno, příjmení, telefon, fax a e-mail Kupujícího.

3 - Uzavření smlouvy

3.1 Podmínkou uskutečnění objednávky přes E-shop je nutné vyplnění kontaktních údajů Kupujícího. Kupující při vyplnění formuláře uvede zejména následující údaje: e-mailovou adresu, jméno či název, IČO, adresu a telefon. Výčet požadovaných údajů dle předchozí věty tohoto odstavce je pouze příkladný a Prodávající může požadované obligatorní údaje dle své vůle libovolně obměňovat. Kupující při registraci zaškrtnutím příslušného políčka potvrdí seznámení se s těmito VOP.
3.2 Objednává-li Kupující Zboží písemně prostřednictvím tištěného katalogu, vyplní požadované údaje a odesláním objednávkového listu potvrdí seznámení se s těmito VOP.
3.3 Objednává-li si Prodávající Zboží telefonicky či prostřednictvím e-mailové komunikace, sdělí Prodávajícímu požadované údaje a potvrdí, způsobem požadovaným Prodávajícím, skutečnost, že se seznámil se zněním VOP.
3.4 Prodávající po obdržení Objednávky učiněné Kupujícím prostřednictvím E-shopu zašle Kupujícímu potvrzení obdržení Objednávky spolu se sumarizací Kupujícím objednaného Zboží, přičemž Smlouva je uzavřena telefonickým nebo e-mailovým potvrzení Objednávky ze strany Prodávajícího. Je-li Objednávka Kupujícím učiněna jiným způsobem, než prostřednictvím E-shopu, je Smlouva uzavřena potvrzením objednávky Prodávajícím buď telefonicky, nebo jinou vhodnou formou.

4 - Cena

4.1 Všechny Ceny jsou netto ceny, vyjádřené v českých korunách, a to bez DPH, platné v den uskutečnění objednávky Kupujícím.
4.2 Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv pozastavit nezaplacené dodávky Zboží resp. požadovat zaplacení předem, pokud se mezi uzavřením Smlouvy a poskytnutím plnění vyskytnou odůvodněné pochybnosti o solventnosti Kupujícího a/nebo dojde k prodlení Kupujícího při úhradě již splatných faktur. Neuhradí-li Kupující v souladu s ustanovením tohoto odstavce Cenu předem, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit.
4.3 Součástí dodávky zboží je faktura splatná do 14 dnů od data jejího vystavení.

4.4 Veškeré uvedené ceny nezahrnují náklady na dopravu zboží. Ceny jsou uvedeny EXW Líně (osobní odběr).

4.5 Cena za dopravu může být kalkulována individuálně na požádání, dle charakteru objednaného zboží.

4.6 Cena za balíkovou přepravu činí 179,-Kč bez Dph při platbě převodem 

4.7 Cena za zaslání balíkovou přepravou na dobírku (platba hotově kurýrovi při převzetí) činí 179,-Kč bez Dph + 30,-Kč bez Dph jednorázový poplatek za dobírku

4.8 Cena za paletovou přepravu smluvním přepravcem činí 1.250,-Kč bez Dph za 1 paletu

4.9 Cena za připravení zboží k expedici pro vlastního kurýra kupujícího se speciálními požadavky na balení činí 300,-Kč bez Dph

4.10 Doprava zdarma pro kupujícího je stanovena prodávajícím při objednávce nad 5.000kč bez Dph

4.11 Osobní odběr v provozovně prodávajícího je pro kupujícího zdarma

4.12 Prodávající kupujícímu neúčtuje žádné poplatky za formu úhrady bankovním převodem, kupující hradí pouze poplatky své banky spojené s převodem na účet prodávajícího

5 -Platební podmínky

5.1 Dobírka - kupující má možnost zaplatit hotově kurýrovi při převzetí zboží pouze při vybrání formy dopravy "Balíková přeprava", cena dobírky činí 30,-Kč bez Dph, cena za balík činí 179,-Kč bez Dph

5.2 Bankovní převod - kupující má možnost zaplatit bankovním převodem při zvolení všech variant přepravy a to balíkové přepravy, paletové přepravy, osobního odběru či způsobem zaslání svého vlastního kurýra, kupující zaplatí za zboží bankovním převodem buď formou faktury vystavené na splatnost, doba splatnosti je stanovena individuálně prodávajícím, ve které je zahrnuta cena za zboží i dopravu, ta je mu odeslána v den expedice zboží a plní všechny náležitosti daňového dokladu nebo je kupujícímu zaslána zálohová faktura pro bankovní převod se 14 denní splatností na jejimž základě vyplní kupující všechny potřebné údaje pro bankovní převod a platbu odešle, v zálohové faktuře je zahrnuta cena za zboží i dopravu, po přijetí platby prodávajícím je kupujícímu zaslána konečná faktura = daňový doklad o úspěšném provedení platby a zboží je následně vyexpedováno. Pokud není zálohová faktura zaplacena řádně v termínu splatnosti je stornována společně i s objednávkou a kupující je o tomto informován. Kupujícímu jsou účtovány pouze poplatky jeho bankou spojené s převodem na účet kupujícího. Prodávající kupujícímu neúčtuje žádné poplatky za bankovní převod.

5.3 Platba v hotovosti při osobním převzetí zboží v provozovně prodávajícího či při doručení zboží přímo prodávajícím kupujícímu není možná.

6 - Dodání Zboží

6.1 Obdrží-li Prodávající Objednávku v pracovních dnech (PO-Pá) do 14:00 hodin, bude Zboží dodáno do 2 pracovních dnů, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne obdržení Objednávky Prodávajícím. V případě specifického druhu Zboží může být doba dodání Zboží dle předchozí věty tohoto odstavce Prodávajícím přiměřeně jednostranně prodloužena, přičemž o této skutečnosti, stejně jako o předpokládané době dodání daného Zboží, bude Prodávající Kupujícího informovat.
6.2 Expedice Zboží se může z důvodu prověření solventnosti Kupujícího přiměřeně, dle potřeby Prodávajícího, prodloužit, a má-li Prodávající pochybnosti o solventnosti Kupujícího, je oprávněn podmínit odeslání Zboží Kupujícímu platbou předem. Odmítne-li Kupující uhradit Prodávajícímu Cenu předem v souladu s ustanoveními tohoto bodu VOP, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit.
6.3 Při Objednávce zboží v hodnotě nad 3.000,- Kč (bez DPH) není Kupujícímu účtováno balné. Je-li hodnota objednaného Zboží nižší než 3.000,- Kč hradí Kupující spolu s Cenou též balné stanovené dle charakteru zboží.
5.4 Způsob dodání Zboží si zvolí Kupující dle aktuální nabídky Prodávajícího.
6.5 Kupující bere na vědomí, že veškeré termíny na dodání Zboží uvedené v tomto článku VOP jsou pouze orientační a Prodávající je může dle svých aktuálních potřeb měnit.
6.6 Kupující je oprávněn vrátit Prodávajícímu Zboží ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení Zboží, a to za splnění následujících podmínek: Vrácené zboží je nepoškozené, plně funkční a kompletní včetně originálního obalu, bez známek opotřebení a jakéhokoliv používání. V pochybnostech, zda došlo ke splnění podmínek pro vrácení Zboží dle tohoto bodu, rozhoduje vždy Prodávající. V takovém případě Kupující kontaktuje písemně Prodávajícího a písemně uvede, že využívá svého práva na vrácení Zboží s uvedením čísla Objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení ceny vráceného Zboží. Zboží individualizované dle požadavku Kupujícího může být vráceno způsobem dle tohoto odstavce pouze na základě dohody s Prodávajícím (pokud byly bez zavinění Kupujícího při předání poškozeny a staly se tímto nepoužitelné).

7 - Práva Kupujícího z vadného plnění

Nároky vyplývající z vad výrobků Kupujícímu náleží pouze při závažném poškození zboží (podstatné vadě). Skutečnost, že Zboží bylo poškozeno již v okamžiku, kdy bylo přepravcem předáno Kupujícímu, prokazuje Kupující. Za účelem posouzení, zda se jedná o podstatnou vadu, je nutné Prodávajícímu příslušné Zboží na náklady Kupujícího zaslat, přičemž náklady na přepravu budou Kupujícímu uhrazeny poté, co bude tato podstatná vada ze strany Prodávajícího potvrzena. V případě oprávněné reklamace ze strany Kupujícího je Prodávající oprávněn dodat náhradní Zboží. Odstoupení od Smlouvy je poté možné pouze tehdy, pokud toto právo na dodání náhradního zboží Prodávající neuplatní do 10 dnů ode dne, kdy jí bylo poškozené Zboží předáno k posouzení oprávněnosti reklamace, a/nebo náhradní Zboží bude rovněž poškozeno tak, že bude nepoužitelné.

8 - Výhrada vlastnického práva

Vlastnické právo ke Zboží přechází na Prodávajícího až úplným zaplacením Ceny, nebezpečí škody na Zboží však přechází již převzetím Zboží.

9 - Ochrana osobních údajů

9.1 Prodávajcí zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn (dále i jen „ZOOÚ“).
V souladu s ust. § 11 ZOOÚ v platném znění informuje společnost RECYKLBOX zákazníka o těchto skutečnostech:
a) Společnost RECYKLBOX bude zpracovávat osobní údaje Kupujícího, tj. obchodní firmu, jméno, příjmení a adresu kupujícího v elektronické podobě.
b) Prodávající bude zpracovávat Osobní údaje Kupujícího, budou-li tyto na základě spolupráce smluvních stran Prodávajícímu poskytnuty. Poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné.
c) Osobní údaje Kupujícího budou zpracovávány pro zkoušku solventnosti Kupujícího a pro marketingové účely Prodávajícího (nabízení obchodu a služeb).
d) Kupující jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním Osobním údajům zpracovávaným Prodávajícím a právo na jejich opravu.
e) Osobní údaje budou uchovávány po dobu souhlasu Kupujícího se zpracováváním Osobních údajů.
8.2 Kupující jako subjekt údajů může Prodávajícího požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 ZOOÚ, a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého
a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Kupující může v této souvislosti požadovat, aby společnost Prodávající vzniklý stav odstranila. Nevyhoví-li společnost Prodávající takovému požadavku, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze. Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy.

10 - Zasílání obchodních sdělení

Kupující uděluje Prodávajícímu souhlas s využitím podrobností elektronického kontaktu Kupujícího za účelem zasílání obchodních sdělení Prodávajícího a obchodních partnerů Prodávajícího. Kupující může kdykoliv odvolat svůj souhlas s využitím podrobností elektronického kontaktu se zasíláním obchodních sdělení, a to na následující e-mailovou adresu: obchod@recyklbox.cz.

11 - Závěrečná ustanovení

11.1 V případě rozporů mezi údaji uvedenými v tištěném katalogu a v E-shopu, mají přednost údaje uvedené v katalogu.
11.2 V případě, že se některé z ustanovení těchto VOP stane neúčinným, nebude tím dotčena účinnost zbývajících ustanovení.
11.3 Prodávající si vyhrazuje právo provádět přiměřené změny Zboží, které slouží výlučně ke zkvalitňování stavu Zboží, a to i bez předchozího oznámení.
11.4 Z výrobních a z reprodukčně-technických důvodů mohou zobrazené výrobky vykazovat ve srovnání s originálem barevné odchylky.
11.5 Pro smluvní vztah platí výlučně české právo při vyloučení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
11.6 Soudní příslušnost: soud příslušný podle sídla Prodávajícího.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZDE:

WeisserovaBlanka-RECYKLBOX_ochrana-osobnich-udaju-GDPR_25_05_2018

 

FORMULÁŘ OZNÁMENÍ O ODSTOUPNÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KE STAŽENÍ ZDE:

WeisserovaBlanka-RECYKLBOX_oznameni-o-odstoupeni-od-kupni-smlouvy_01_09_2018

 

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY V ÚPLNÉM ZNĚNÍ ZDE:

WeisserovaBlanka-RECYKLBOX_pouceni-o-pravu-na-odstoupeni-od-smlouvy-uzavrene-distancnim-zpusobem_01_09_2018

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZDE:

WeisserovaBlanka-RECYKLBOX_vseobecne-obchodni-podminky-2019_19_02_2019

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.