Menu

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


(dále jen jako „VOP“)

RECYKLBOX s. r. o.

Článek 1 – Základní ustanovení

 

1.1         Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně vystupuje obchodní společnost RECYKLBOX s. r. o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, v oddílu C, vložce 38081, se sídlem Habrmannovo náměstí 803/4, Doubravka, 312 00 Plzeň, IČ: 08350426, DIČ: CZ08350426, zastoupená paní Blankou Weisserovou, jednatelkou společnosti, jako prodávající (dále jen jako „RECYKLBOX“ nebo „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen jako „Kupující“). Další informace o Prodávajícím jsou uvedeny na webových stránkách Prodávajícího na adrese www.recyklbox.cz. Tyto VOP, není-li v konkrétní kupní smlouvě uvedeno výslovně jinak, se vztahují na kupní smlouvy na dodávky zboží nabízeného Prodávajícím v E-shopu Prodávajícího, jakož i v tištěném katalogu zboží Prodávajícího (dále jen jako „Katalog“) uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím E-shopu Prodávajícího, elektronických objednávek činěných prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) či faxových zpráv anebo prostřednictvím telefonu.

1.2         Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Definice spotřebitele a podnikatele je obsažena v následujících ustanoveních těchto VOP.

1.3         Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s RECYKLBOX nebo s ním jinak jedná.

1.4         Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že se na něj v plném rozsahu vztahují VOP.

1.5         Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku 2 těchto VOP, Reklamační řád, byl-li vydán, Podmínky ochrany osobních údajů, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. Na tyto VOP a veškeré jejich součásti je Kupující dostatečným způsobem upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky a má možnost se s nimi seznámit.

1.6         Kupující výslovně souhlasí s tím, že jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu obdrží kopii VOP. Na zadanou e-mailovou adresu obdrží Kupující rovněž zálohovou fakturu či daňový doklad – fakturu v elektronické podobě s čímž Kupující odesláním objednávky uděluje výslovný souhlas. Provede-li Kupující svou registraci, může sledovat historii svých objednávek v uživatelském profilu Kupujícího v sekci Můj účet.


Článek 2 – Sdělení před uzavřením smlouvy

 

2.1         RECYKLBOX poskytuje následující povinné informace:

a)             náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, RECYKLBOX si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká případných nákladů na dodávku Zboží dle zvoleného typu přepravy – dodání Zboží);

b)            požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od RECYKLBOX, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;

c)             RECYKLBOX neuzavírá prostřednictvím komunikace na dálku smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy uzavírá či zprostředkovává, činí tak na základě individuálně uzavíraných smluv v písemné podobě;

d)            RECYKLBOX neuzavírá licenční smlouvy;

e)             ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném RECYKLBOX uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně nezahrnuje náklady na dodání zboží nebo služby (dopravné a balné), které se liší v závislosti na zvoleném způsobu dopravy, úhrady kupní ceny (dobírka) a množství a charakteru objednaného zboží (balné); Je-li u zboží uvedena současně poznámka cena na dotaz dle požadovaného množství zboží, sdělí cenu zboží Prodávající Kupujícímu v závislosti na jím poptávaném množství zboží;

f)              je-li Kupující spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

(i.)          kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

(ii.)        smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

(iii.)      smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

(iv.)      přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla RECYKLBOX, na e-mailovou adresu RECYKLBOX [email protected], nebo sdělit osobně Prodávajícímu v jeho provozovně; Kupující pro odstoupení od kupní smlouvy může využít formulář pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný na webu provozovaném Prodávajícím na následujícím odkazu;

g)             spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

(i.)          o poskytování služeb, které RECYKLBOX splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

(ii.)        o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli RECYKLBOX a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

(iii.)      o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

(iv.)      o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

(v.)        o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

(vi.)      o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

(vii.)    o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;

(viii.)  o dodávce novin, periodik nebo časopisů;

(ix.)      o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;

(x.)        o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, RECYKLBOX zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit;

h)            v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

i)                   spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

j)              smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu RECYKLBOX, přičemž registrovaní uživatelé RECYKLBOX mají přístup ke svým jednotlivým objednávkám ve svém profilu v sekci Můj účet;

k)            v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit elektronickou poštou na adrese [email protected], případně se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. 

l)                  V případě předobjednávky zboží Kupujícím je cena takového zboží pouze předběžná. Výsledná cena zboží se tak může lišit. O změně ceny bude RECYKLBOX Kupujícího informovat. Kupní cena zboží bude stanovena až po naskladnění zboží RECYKLBOX. Případný rozdíl mezi uhrazenou odhadovanou cenou a kupní cenou bude RECYKLBOX vrácen, nebo Kupujícím doplacen před dodáním zboží. RECYKLBOX si u zboží, které lze předobjednat, vyhrazuje právo změnit termín dodání. V případě podstatné změny termínu dodání (tj. 14 dní) má Kupující právo od smlouvy odstoupit. Změní-li se okolnosti, z nichž RECYKLBOX vycházel v okamžiku předobjednání zboží Kupujícím do té míry, že na RECYKLBOX nebude možné rozumně požadovat, aby byla předobjednávkou vázán, má RECYKLBOX právo předobjednávku zrušit bez dalšího a následně o tom informovat Kupujícího.

m)          kontaktní e-mailovou adresou Prodávajícího je [email protected].

 

Článek 3 – Smlouva a její uzavření


3.1         Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím se považuje za uzavřenou okamžikem, kdy Prodávající výslovně potvrdí telefonicky na kontaktním telefonu Kupujícího či elektronickou poštou na Kupujícím zadaný e-mail objednávku Kupujícího.

3.2         Objednávka zboží Kupujícím prostřednictvím webu provozovaného Prodávajícím (E-shop) je podmíněna vyplněním nezbytných kontaktních údajů Kupujícího. Objednávka zboží prostřednictvím E-shopu je realizována tak, že Kupující požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku a současně zvolí požadovanou formu dopravy a způsob úhrady plnění. Kupujícímu může být při objednávce asistovat pracovník RECYKLBOX po telefonu. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, a současně zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupující je současně vyrozuměn o souvisejících nákladech s dodáním zboží (cena dopravy, dobírka, balné). Prodávající po obdržení objednávky učiněné prostřednictvím E-shopu zašle Kupujícímu potvrzení obdržení objednávky spolu se sumarizací Kupujícím objednaného plnění. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se sjednává za okamžik uzavření kupní smlouvy výslovné potvrzení objednávky Kupujícího Prodávajícím dle ustanovení čl. 3 odst. 3.1 těchto VOP.

3.3         Objednává-li Kupující plnění písemně prostřednictvím Katalogu, je povinen vyplnit objednávkový list včetně veškerých požadovaných údajů a potvrdit skutečnost, že se seznámil s těmito VOP. V případě telefonické objednávky či objednávky učiněné prostřednictvím elektronické komunikace je Kupující povinen sdělit Prodávajícímu vyžadované údaje a potvrdit seznámení se s těmito VOP.

3.4         Kupující bere na vědomí, že v rámci objednávky plnění je povinen uvést následující údaje sloužící k identifikaci Kupujícího: jméno a příjmení nebo obchodní firmu, přesnou a úplnou adresu nebo sídlo podnikání Kupujícího, telefon, e-mail a jedná-li se o podnikatele rovněž identifikační číslo (IČ), případně daňové identifikační číslo (DIČ).

3.5         Nedílnou součástí potvrzení objednávky Kupujícího Prodávajícím je aktuální znění VOP.

3.6         Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována nejdéle na dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy, za účelem jejího splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

3.7         RECYKLBOX si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití elektronické pošty (e-mailu), atd., nebo z důvodu zásahu správního nebo soudního orgánu. O takovém postupu se RECYKLBOX zavazuje neprodleně Kupujícího informovat. Kupující bere na vědomí, že v těchto případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

3.8         Kupující dále bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření kupní smlouvy s Prodávajícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objednal zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému RECYKLBOX. O takovéto skutečnosti Prodávající neprodleně informuje Kupujícího.

 

Článek 4 – Cena, platební podmínky a náklady na dopravu

Oddíl A - Cena

4.1         Všechny ceny jsou smluvní. Všechny ceny v E-shopu RECYKLBOX jsou vždy aktuální a platné ceny vyjádřené v českých korunách. Ceny uvedené u jednotlivých produktů Prodávajícího jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (DPH), jakož i včetně DPH, a to včetně veškerých dalších poplatků a daní, které musí Kupující zaplatit (ceny jsou stanoveny EXW Líně – osobní odběr zboží), to se však netýká případných poplatků za dopravné, doběrečné, nákladů na komunikaci na dálku a nákladů na balné.

4.2         Vykoupil-li RECYKLBOX použité zboží od neplátce DPH a nabízí jej k prodeji jako použité či zánovní, je cena zboží vyčíslena bez DPH v souladu s ustanovením § 90 zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Kupující bere na vědomí, že tato skutečnost může být zohledněna až ve faktuře za předmětnou objednávku.

4.3         Kupující dále bere na vědomí, že konečné ceny produktů mohou být uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s právními předpisy, ve specifických situacích tedy může nastat v konečném součtu všech zakupovaných produktů k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny právě v důsledku zaokrouhlení na celé koruny.

4.4         Akční ceny RECYKLBOX platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou. Původní cena znamená cenu zboží, za niž předmětné zboží RECYKLBOX nabízel bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcí na jím provozovaném E-shopu.

4.5         Prodávající a Kupující sjednávají tímto výhradu vlastnického práva, na jehož základě přechází vlastnické právo ke zboží z Prodávajícího na Kupujícího až úplným zaplacením sjednané kupní ceny. Tímto ujednáním není dotčen přechod nebezpečí škody na zboží.

Oddíl B – Platební podmínky

4.6         Pro splatnost daňových dokladů vystavených Prodávajícím se sjednává 14 denní splatnost od data jejich vystavení.

4.7         RECYKLBOX si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícím pouze jím vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení. RECYKLBOX akceptuje následující platební podmínky úhrady plnění:

a)      úhrada ceny plnění oproti dodání plnění formou dobírky; Kupující má v tomto případě možnost uhradit cenu plnění v hotovosti kurýrovi při dodání plnění, pokud zvolí doručení zboží formou balíkové přepravy, a to za náklady specifikované níže v tomto článku těchto VOP;

b)     bezhotovostním bankovním převodem z bankovního účtu Kupujícího na bankovní účet Prodávajícího při všech formách dodání zboží (formou balíkové přepravy, paletové přepravy, osobního odběru nebo zasláním vlastního kurýra);

RECYKLBOX neakceptuje a nepřijímá platbu v hotovosti při osobním převzetí zboží v provozovně Prodávajícího ani v případě dodání zboží přímo Prodávajícím Kupujícímu.

 

4.8         RECYKLBOX je oprávněn podmínit dodání zboží až na základě úhrady kupní ceny zboží Kupujícím na základě daňového dokladu – faktury, popřípadě zálohové faktury, případě úhradou kupní ceny oproti dodání zboží formou dobírky.

4.9         Daňový doklad – fakturu na objednané zboží obdrží Kupující společně s dodávkou zboží, je-li cena plnění hrazena oproti dodání zboží formou dobírky, anebo došlo-li k úhradě ceny plnění bezhotovostním bankovním převodem na základě zálohové faktury, jakož i v případě, kdy RECYKLBOX nevyžaduje na Kupujícím uhrazení ceny plnění před dodáním plnění. RECYKLBOX si současně vyhrazuje právo zasílat daňové doklady – faktury elektronickou poštou na zadanou e-mailovou adresu Kupujícího.

Oddíl C – Náklady dopravy a balné

4.10     RECYKLBOX na požádání zpracuje individuální kalkulaci ceny dopravy objednaného zboží s ohledem na charakter a množství objednaného zboží.

4.11     Náklady na dopravu účtované RECYKLBOX jsou s ohledem na zvolený způsob dopravy zboží a platby kupní ceny stanoveny následovně:

a)             cena balíkové přepravy činí 179,-- Kč bez DPH při úhradě kupní ceny bezhotovostním platebním převodem;

b)            cena balíkové přepravy při platbě formou dobírky (platba v hotovosti kurýrovi při převzetí) činí 179,-- Kč bez DPH za přepravu + 30,-- Kč bez DPH jako jednorázový poplatek za dobírku;

c)             cena paletové přepravy formou paletového přepravce činí 1.250,-- Kč bez DPH za jednu paletu;

d)            poplatek za vícenáklady spočívající v přípravě zboží k expedici pro kurýra Kupujícího se speciálními požadavky na balení zboží činí 300,-- Kč bez DPH;

4.12     Prodávající neúčtuje náklady na dopravu zboží (doprava zdarma) Kupujícímu při objednávce dodávky zboží v hodnotě nad 5. 000,-- Kč bez DPH. Odběr objednaného zboží Kupujícím v provozovně Prodávajícího je zdarma.

4.13     Náklady na dopravu zboží a kupní cena neobsahuje náklady na balné. Při objednávce zboží v hodnotě nad 3. 000,-- Kč bez DPH RECYKLBOX neúčtuje Kupujícímu náklady na balné. Je-li hodnota zboží nižší než 3. 000,-- Kč bez DPH zavazuje se Kupující uhradit Prodávajícímu náklady na balné, které jsou závislé dle charakteru zboží.

4.14     RECYKLBOX neúčtuje žádné poplatky za formu úhrady ceny plnění bezhotovostním bankovním převodem z bankovního účtu Kupujícího na bankovní účet Prodávajícího, Kupující hradí pouze poplatky účtované bankou Kupujícího, které vycházejí z ceníku bankovních poplatků banky Kupujícího.

Článek 5 – Dodání zboží

 

5.1         Kupní smlouvou se RECYKLBOX zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc a umožní mu nabýt vlastnické právo k věci a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí RECYKLBOX kupní cenu.

5.2         RECYKLBOX Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci v souladu se smlouvou.

5.3         Má-li RECYKLBOX věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu - podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, RECYKLBOX odevzdá věc Kupujícímu – spotřebiteli až k okamžiku, kdy mu věc předá dopravce, ledaže dopravce určil Kupující aniž by mu byl nabídnut Prodávajícím.

5.4         Dodá-li RECYKLBOX větší množství zboží, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

5.5         RECYKLBOX odevzdá Kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Není-li výslovně ujednáno jinak, zabalí RECYKLBOX zboží podle zvyklostí, nejsou-li potom způsobem odpovídajícím potřebám pro uchování věci a její ochranu, jakož i s ohledem na zvolený způsob dopravy zboží.

5.6         Obdrží-li RECYKLBOX objednávku Kupujícího v pracovních dnech (pondělí až pátek) do 14:00 hodin, dodá RECYKLBOX zboží zpravidla do tří (3) pracovních dnů, nejpozději však do čtrnácti (14) pracovních dnů od obdržení objednávky. Výše uvedené lhůty neplatí v případě objednání specifického druhu zboží, u kterého bude doba dodání zboží sdělena Kupujícímu Prodávajícím.

5.7         Expedice Zboží se může z důvodu prověření solventnosti Kupujícího přiměřeně dle potřeby Prodávajícího prodloužit. Vzniknou-li pochybnosti o solventnosti Kupujícího, je Prodávající oprávněn podmínit odeslání zboží Kupujícímu platbou předem. Odmítne-li Kupující uhradit Prodávajícímu cenu předem, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

5.8         Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit dodávky objednaného zboží Kupujícímu, popřípadě vyžadovat úhradu kupní ceny za objednané zboží předem na základě vystavené zálohové faktury či daňového dokladu - faktury, zjistí-li Prodávající v období mezi uzavřením kupní smlouvy a dodávkou zboží Kupujícímu, že:

a)      existují důvodné pochybnosti o finanční solventnosti Kupujícího, tedy zejména, nikoliv však výlučně, bylo-li zahájeno insolvenční řízení na majetek Kupujícího, zahájeno exekuční řízení či nařízen výkon rozhodnutí na majetek Kupujícího; nebo

b)     Kupující se ocitl v prodlení s úhradou kupní ceny dříve dodaného zboží Prodávajícím;

a to až do doby, než Kupující uhradí sjednanou kupní cenu na základě vystavené faktury nebo daňového dokladu Prodávajícím. Neuhradí-li Kupující kupní cenu předem, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

5.9         Nepřevezme-li Kupující zboží od dopravce a vrátí-li se zboží Prodávajícímu, zavazuje se Prodávající o vrácení zboží informovat Kupujícího, který je oprávněn požádat o opakované dodání zboží. Zboží bude v tomto případě Kupujícímu Prodávajícím odesláno na jeho náklady neprodleně poté, co Kupující uhradí Prodávajícímu náklady na předcházející marné doručení zboží.

5.10     Kupující bere na vědomí, že termíny dodání zboží dle těchto VOP jsou pouze orientační a jsou závislé mimo jiné na dostupnosti zboží a služeb dopravců a s ohledem na jejich kapacity a dojezdové možnosti. O zpoždění s dodáním objednaného zboží se Prodávající zavazuje Kupujícího informovat.

5.11     V případě vyzvednutí objednávky zboží, jež byla uhrazena předem, může RECYKLBOX či její smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může RECYKLBOX či její smluvní partner odmítnout zboží vydat. Toto oprávnění RECYKLBOX vyplývá z ustanovení § 2900 občanského zákoníku, které stanoví, že vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen si při svém konání počínat tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na vlastnictví jiného.

5.12     Zboží zakoupené Kupujícím – právnickou osobou bude předáno pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby, či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí, či osobě, která je uvedena jako kontaktní osoba v profilu Kupujícího na webové stránce www.recyklbox.cz. Zboží zakoupené Kupujícím - osobou samostatně výdělečně činnou bude předáno pouze po předložení platného identifikačního průkazu (OP či cestovní pas).

5.13     Kupující je povinen bezprostředně při dodání zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost balíku a poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

5.14     Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu [email protected], sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou RECYKLBOX. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však RECYKLBOX možnost vznášet vůči oprávněnosti reklamace Kupujícího námitky a v případě neprokázání poškození zásilky (zboží) již v okamžiku, kdy byla přepravcem předána Kupujícímu, reklamaci odmítnout. Skutečnost, že zboží (zásilka) byla poškozena již v okamžiku jeho předání přepravcem Kupujícímu prokazuje Kupující.

 

Článek 6 – Přechod nebezpečí škody na věci

 

6.1         Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

6.2         Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou RECYKLBOX způsobil porušením své povinnosti.

6.3         Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

6.4         Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní RECYKLBOX umožnil nakládat.

6.5         Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže RECYKLBOX škodu způsobil porušením své povinnosti.

6.6         Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno. V tomto případě prodá věc druhá strana na vlastní účet.

 

Článek 7 – Odpovědnost Prodávajícího za vady

 

 

7.1         RECYKLBOX odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména RECYKLBOX odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

a)             má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které RECYKLBOX nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

b)            se věc hodí k účelu, který pro její použití RECYKLBOX uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

c)             je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

d)            věc odpovídá požadavkům právních předpisů.

7.2         Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí Kupujícím - spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7.3         Kupující - spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, u použitého zboží v době do dvanácti (12) měsíců, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

a)             u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

b)            na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

c)             u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo

d)            vyplývá-li to z povahy věci.

7.4         U spotřebního zboží je Kupující - spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

7.5         Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, není možné uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců. Spotřebitel smí u těchto dárků uplatnit práva z vadného plnění pouze do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění.

7.6         Pro Kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost. Zboží je v takovém případě označeno následovně.

7.7         Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

7.8         Má-li věc vadu, z níž je RECYKLBOX zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

7.9         RECYKLBOX si vyhrazuje právo vydat Reklamační řád a podrobněji upravit práva a povinnosti Kupujícího a RECYKLBOX z vadného plnění.

 

Článek 8 – Podstatné a nepodstatné porušení smlouvy

Oddíl A - Podstatné porušení smlouvy

8.1         Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

a)             na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;

b)            na odstranění vady opravou věci;

c)             na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

d)            odstoupit od smlouvy.

8.2         Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

8.3         Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy (oddíl B).

8.4         Kupující – spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

Oddíl B - Nepodstatné porušení smlouvy

8.5         Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.6         Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

8.7         Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího 

 

Oddíl C – Porušení smlouvy obecně

8.8         Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

8.9         Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

8.10     Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou (2) let po odevzdání věci.

 

Článek 9 - Záruka za jakost

9.1         Zárukou za jakost se RECYKLBOX zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

9.2         Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než RECYKLBOX, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

9.3         Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.


Článek 10 – Odstoupení od smlouvy

Oddíl A - Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 

10.1     Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o;

 

a)             kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

b)            smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

c)             smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

 

10.2     RECYKLBOX umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím připraveného formuláře, který si může spotřebitel stáhnout z webu RECYKLBOX. Odstoupit od smlouvy lze elektronickou poštou na e-mail RECYKLBOX [email protected]. RECYKLBOX po obdržení odstoupení od smlouvy spotřebitelem neprodleně potvrdí doručení odstoupení.

10.3     Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese: RECYKLBOX, s. r. o.,

Habrmannovo náměstí 803/4, Doubravka, 312 00 Plzeň.

10.4     Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady.

10.5     Zboží je povinen spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě odstoupení, kdy předmětem koupě je zařízení s nádrží na palivo, musí být v okamžiku převzetí Kupujícím nádrž prázdná.

10.6     Pokud se jedná o spotřební zboží, pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

10.7     Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, RECYKLBOX doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu RECYKLBOX spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu Kupujícího. Kupující bere na vědomí, že RECYKLBOX neakceptuje hotovostní platbu – vrácení kupní ceny.

10.8     Spotřebitel odpovídá RECYKLBOX pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

10.9     Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu RECYKLBOX bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal (vyjma částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízeného Prodávajícím), a to výlučně bezhotovostním bankovním převodem na bankovní účet Kupujícího.

10.10 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, RECYKLBOX není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží RECYKLBOX odeslal.

10.11 Není-li dobře možné vrátit zboží (např. v mezidobí bylo zboží spotřebováno nebo zničeno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

10.12 Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má RECYKLBOX právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

 

Oddíl B - Odstoupení v ostatních případech

10.13 Kupující - podnikatel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

10.14 Bude-li umožněno Kupujícímu - podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak Kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

10.15 Bude-li umožněno Kupujícímu - podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak Kupující bere na vědomí, že RECYKLBOX si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která RECYKLBOX vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.

10.16 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a)             došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

b)            použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;

c)             nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo

d)            prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující RECYKLBOX vše, co lze vydat, a poskytne RECYKLBOX náhradu do výše, v níže měl z použití věci prospěch.

10.17 Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

Článek 11 - Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení


11.1     Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a přímo použitelnými právními předpisy Evropské unie.

11.2     Základní informace o zpracování a ochraně osobní údajů je popsáno v dokumentu Ochrana osobních údajů, který tvoří nedílnou součást těchto VOP.

11.3     Kupující uzavřením smlouvy s Prodávajícím souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

11.4     Kupující uděluje Prodávajícímu souhlas s využitím jeho osobních údajů, zejména e-mailové adresy za účelem zasílání obchodních sdělení Prodávajícího a obchodních partnerů Prodávajícího. Kupující může kdykoliv odvolat svůj souhlas s využitím jeho osobních údajů se zasíláním obchodních sdělení, a to na následující e-mailovou adresu: [email protected]. 

 

Článek 12 – Řešení sporů

12.1     Vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím řeší obecné soudy. Prodávající a Kupující sjednávají místní příslušnost soudu podle sídla podnikání Prodávajícího.

12.2     Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

12.3     Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

12.4     Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

12.5     Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

12.6     Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporu lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.

12.7     Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

12.8     Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

12.9     Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

Článek 13 – Závěrečná ustanovení


13.1     Právní vztahy vznikající v rámci uzavřené kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky při vyloučení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, příslušnými kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména potom zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dále smluvními ujednáními v uzavřené kupní smlouvě a těmito VOP. Dispozitivních ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky se použije jen tehdy, že daná otázka není v uzavřené kupní smlouvě či v těchto VOP řešena odchylně, nebo není řešena vůbec.

13.2     Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího z uzavřené kupní smlouvy se vždy řídí VOP platnými a účinnými ke dni uzavření kupní smlouvy.

13.3     Kupní smlouva je uzavírána výlučně v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

13.4     Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto VOP neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení těchto VOP, která zůstávají platná a účinná. Prodávající se v tomto případě zavazuje nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

13.5     V případě rozporů mez údaji uvedenými v Katalogu a v E-shopu, mají přednost údaje uvedené v Katalogu.

13.6     Prodávající si vyhrazuje právo provádět přiměřené změny a obměny nabízeného Zboží, které slouží výlučně ke zkvalitňování nabízeného Zboží a jeho stavu, a to i bez předchozího oznámení.

13.7     Z výrobních a z reprodukčně-technických důvodů mohou zobrazené výrobky vykazovat ve srovnání s originálem barevné odchylky. Z tohoto důvodu se nepatrné odchylky barevného vyobrazení produktů v Katalogu a v E-shopu oproti skutečnosti nepovažuje za vadu produktu.

13.8     Prodávající si vymiňuje právo měnit či doplňovat tyto VOP. Každá změna či doplnění VOP vstupuje v platnost dnem jejich zveřejnění v úplném (aktuálním) znění a účinnosti dnem v nich uvedeným. Dnem nabytí účinnosti nového aktuálního znění VOP pozbývají účinnosti dosavadní VOP.

13.9     Tyto VOP včetně všech jejich součástí jsou platné a účinné od 1. ledna 2020 a ruší předchozí znění VOP včetně všech jejich součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle Prodávajícího nebo v elektronické podobě na webových stránkách www.recyklbox.cz.


V Plzni dne 31. ledna 2020

RECYKLBOX s. r. o.
Blanka Weisserová,
jednatelka společnosti